ALGEMENE VOORWAARDEN NINK TATTOO


1. definities


In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:


1.1 Opdrachtnemer: Nink Tattoo : , gevestigd te Zandpol. hierna te noemen Nink tattoo .


1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Nink tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage.


1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Nink tattoo en Opdrachtgever tot levering van diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage en/of het laten ontwerpen van een tatoeage.


2. toepasselijkheid


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nink tattoo en Opdrachtgever, waarbij Nink Tattoo als (potentieel) leverancier van diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Nink Tattoo worden afgeweken.


2.2 Alle leveringen van tatoeages door Nink Tattoo worden zonder enige uitzondering geleverd door Nink Tattoo en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Nink Tattoo zijn ingeschakeld.


2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Nink Tattoo aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Nink Tattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden.


3. eigen verantwoording en eigen risico


3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Nink Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.


3.2 Door opdracht te geven aan Nink Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door Nink Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.


3.3 Door opdracht te geven aan Nink Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Nink Tattoo of derden in gevaar kan brengen.


3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Nink Tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.


3.5 Nink Tattoo brengt GEEN tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, vanaf 16 tot 18 jaar ALLEEN onder begeleiding van een ouder of toeziend voogd. Geldige id-kaart VERPLICHT.


3.6 Nink Tattoo behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.


3.7 Nink Tattoo heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Nink Tattoo het recht de opdracht te weigeren.


4. Betaling


4.1 Door de opdracht te geven aan Nink Tattoo gaat u akkoord met een aanbetaling. De hoogte van deze aanbetaling wordt door Nink Tattoo bepaald. Mocht u afzien van de uit te voeren opdracht dan kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van dit bedrag. Tevens vervalt het recht om gebruik te maken van deze aanbetaling wanneer een afspraak niet tijdig is verzet (binnen 48 uur van de afspraak) dit betekend dat u bij het maken van een nieuwe afspraak een nieuwe aanbetaling zal moeten plaatsvinden. De afspraak kan (mits deze tijdig verzet is) maximaal 1 keer verzet worden De nieuwe afspraak moet meteen gemaakt worden. Wilt u de afspraak nog een keer verzetten dan vervalt de aanbetaling en dient er opnieuw een aanbetaling betaald te worden.

De aanbetaling dekt overigens ook de tijd die gespendeerd wordt aan het ontwerpen en de communicatie/het overleg in de shop of via whatsapp/mail.

Let op: de aanbetaling wordt onder geen enkele omstandigheid terugbetaald. Hiermee gaat u akkoord zodra u de aanbetaling voldaan heeft.


4.2 Het te betalen bedrag is gebaseerd op het ontwerp dat voor u is gemaakt c.q afspraken die gemaakt zijn voor uw door Nink Tattoo te plaatsten tatoeage. Nink tattoo maakt het ontwerp gebaseerd op de door u gegeven informatie en wensen. Duidelijkheid en zekerheid is daarom van groots belang. Na het ontvangen van het ontwerp kan u een kleine wijziging doorgeven. Maar wilt u grote wijzigingen of een ander ontwerp dan kan er een meerprijs gerekend worden.


4.3 Het bijwerken van de door Nink Tattoo gezette tatoeage wordt één keer kosteloos gedaan binnen 3 maanden nadat de tatoeage is gezet. (Mits de opdrachtgever de tatoeage naar advies van Nink Tattoo heeft verzorgd). Als opdrachtgever de tatoeage wil laten bijwerken na die 3 maanden (Of als duidelijk is geworden dat het opdrachtgever te wijten valt dat de tatoeage niet goed is genezen door slechte of onjuiste verzorging) dan zullen er kosten in rekening gebracht worden. Het is dus de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf om tijdig contact op te nemen met Nink Tattoo voor het éénmalig kosteloos bijwerken van de door Nink Tattoo gezette tatoeage. Vinger en voet tatoeages worden afgeraden door Nink Tattoo en zijn dus op eigen risico. Deze vallen dan ook buiten de 1 keer kosteloos bijwerken regel. Voor het bijwerken van vinger en voet tatoeages worden ten aller tijden kosten in rekening gebracht.


4.4 Door opdracht te geven aan Nink Tattoo gaat u akkoord met het afgesproken eindbedrag welke Nink Tattoo rekent voor het zetten van uw tatoeage. Indien u op de dag zelf de tatoeage niet meer wil laten zetten door Nink Tattoo zullen er toch kosten in rekening gebracht worden. Nink Tattoo heeft dan al rekening gehouden met deze inkomsten en lijdt hier alleen maar verlies door. Als er nog niet begonnen is met het zetten van de tatoeage bent u verplicht tot het betalen van 50% van het afgesproken eindbedrag. Trekt u zich terug wanneer er wel al begonnen is met het zetten van de tatoeage dan bent u verplicht tot het betalen van 100% van het afgesproken eindbedrag.


5. aansprakelijkheid


5.1 Door opdracht te geven aan Nink Tattoo erkent Opdrachtgever dat Nink Tattoo een inspanningsverbintenis heeft. Nink Tattoo zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Nink Tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Nink Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.


5.2 Voor het geval Nink Tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Nink Tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.


5.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Nink Tattoo ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.


5.4 Nink Tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.


6. garantie


Nink Tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.


7. toepasselijk recht/bevoegde rechter


7.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.


7.2 Geschillen tussen Nink Tattoo en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Den Haag, behoudens indien Nink Tattoo als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.


8. conversie


Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.


9. slotbepaling


Het laten zetten van een tatoeage door Nink Tattoo geschied geheel op eigen risico, dit staat tevens vermeld op het verplicht in te vullen toestemmingsformulier.

  
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info